Γενικοί όροι

Αυτοί οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ διέπουν τη σχέση μεταξύ του OOD “8Trade”, εφεξής καλούμενο “cosori.bg”, αφενός, και των Χρηστών της Ιστοσελίδας (εφεξής “Χρήστες”), αφετέρου.

Η “8Trade” Ltd. είναι εταιρεία εγγεγραμμένη βάσει του Εμπορικού Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με ΑΦΜ 205593738 με έδρα και διεύθυνση: Σόφια, τ.κ. 1000, Angel Kanchev St. No. 4, fl. 1, ηλεκτρονική διεύθυνση: office@8trade.eu, τηλέφωνο: +359889802146

Διαβάστε πλήρως τους δημοσιευμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την προβολή της Ιστοσελίδας, κάθε Χρήστης αναλαμβάνει αυτόματα να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του “cosori.bg”, που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ μας και κάθε χρήστη μας.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι www.cosori.bg συμπεριλαμβανομένων όλων των υποσελίδων της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Στην Ιστοσελίδα, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του “cosori.bg”.
 • Μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα, οι Χρήστες μπορούν να στείλουν ερωτήματα στο “cosori.bg” και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης.
 • Οι χρήστες μοιράζονται εθελοντικά τα προσωπικά τους δεδομένα στη φόρμα επικοινωνίας.
 • Τα μόνα υποχρεωτικά πεδία στη φόρμα επικοινωνίας είναι το όνομα του χρήστη και το email του. Τα δεδομένα συλλέγονται έτσι ώστε το “cosori.bg” να μπορεί να απαντήσει στην έρευνα.
 • Το “cosori.bg” διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μετά τη λήξη μιας περιόδου 12 μηνών από τη συλλογή τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά και τους πόρους που βρίσκονται στον ιστότοπο “cosori.bg” (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων βάσεων δεδομένων) υπόκεινται σε προστασία βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων, ανήκουν στο “cosori.bg” ή στο αντίστοιχα υποδεικνυόμενο πρόσωπο που μεταβίβασε το δικαίωμα χρήσης του “cosori.bg” και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Σε περίπτωση αντιγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών εκτός του επιτρεπόμενου, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους πόρους του “cosori.bg”, το “cosori.bg” έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την άμεση και έμμεσες ζημίες που υπέστησαν στο σύνολό τους.
 • Εκτός από τις περιπτώσεις όπου συμφωνείται ρητά, ο Χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, να αλλάξει, να διαγράψει, να δημοσιεύσει, να διανείμει και να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους πόρους πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο “cosori.bg”.
 • Το “cosori.bg” δεσμεύεται να φροντίζει ώστε να παρέχει στον Χρήστη τη δυνατότητα κανονικής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Το “cosori.bg” διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το “cosori.bg” έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, κατά την κρίση του να διαγράφει πληροφορίες και υλικό που δημοσιεύεται στον Ιστότοπό του.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

 • Το “cosori.bg” αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους Χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις εντός 7 ημερών από την εμφάνιση αυτής της περίστασης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Χρήστης.
 • Όταν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στους γενικούς όρους, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να καταβάλει αποζημίωση ή πρόστιμο. Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Χρήστης θα πρέπει να ειδοποιήσει το “cosori.bg” εντός ενός μηνός από τη λήψη του μηνύματος σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
 • Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή από τον Χρήστη χωρίς αντίρρηση.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

 • Οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται σε όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

Το “cosori.bg” συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τους σκοπούς:

 • Άμεσου μάρκετινγκ;
 • Εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων προς τους Χρήστες

Το “cosori.bg” επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών βάσει σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Χρήστη και του “cosori.bg”.

Ο χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ σημειώνοντας ένα πλαίσιο ελέγχου.

Ο χρήστης μπορεί να αποσύρει τη δεδομένη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, επισημαίνοντας ένα πλαίσιο ελέγχου, το οποίο βρίσκεται σε κάθε e-mail και επικοινωνία που αποστέλλεται από το “cosori.bg”.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται για περίοδο 2 ετών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα:

 • Ληψης Πληροφοριών (σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον διαχειριστή).
 • Πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα·
 • Διόρθωσης (εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή).
 • Διαγραφής προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη).
 • Περιορισμού επεξεργασίας από τον διαχειριστή ή τον εκτελούντα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Φορητότητας προσωπικών δεδομένων μεταξύ μεμονωμένων διαχειριστών.
 • Ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 • Ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία έχει νομικές συνέπειες ή τον επηρεάζει σημαντικά.
 • Δικαίωμα δικαστικής ή διοικητικής προστασίας σε περίπτωση που έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματα των χρηστών.

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή εάν υπάρχει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία·
 • Ο χρήστης αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι για την επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • Συλλέχθηκαν προσωπικά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και δόθηκε η συγκατάθεσή του από το άτομο που έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον διαχειριστή όταν:

 • Υπάρχει διαφωνία για την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι για περίοδο που επιτρέπει στον διαχειριστή να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, αλλά ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Ο Διαχειριστής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά ο Χρήστης τα απαιτεί για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Αντιτίθεται στην επεξεργασία εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νομικοί λόγοι του διαχειριστή υπερισχύουν των συμφερόντων του Χρήστη.

Δικαίωμα φορητότητας.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και τα οποία έχει παράσχει σε διαχειριστή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά σε άλλον διαχειριστή χωρίς εμπόδια από τον διαχειριστή στον οποίο Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή συμβατική υποχρέωση και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Κατά την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει απευθείας μεταφορά των προσωπικών δεδομένων από έναν διαχειριστή σε άλλο, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα αντίρρησης.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στον διαχειριστή κατά της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Ο διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τερματίσει την επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξει ότι υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων . Σε περίπτωση αντίρρησης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η επεξεργασία θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως.

Καταγγελία στην εποπτική αρχή

Κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • Επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ορίζονται στον κανονισμό, έχοντας τη δυνατότητα να το αποδείξει αυτό (λογοδοσία)·
 • Εξασφαλίζει προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό και από προεπιλογή;
 • Ειδοποιεί την εποπτική αρχή και το υποκείμενο των δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τεκμηρίωση οποιασδήποτε παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων που σχετίζονται με την παραβίαση, των συνεπειών της, των ενεργειών που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της παραβίασης·
 • Διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων;
 • Εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, όπως:
  • Ψευδωνυμοποίηση;
  • Κρυπτογράφηση;
  • Διασφάλιση συνεχούς εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και ανθεκτικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας·
  • Έγκαιρη αποκατάσταση της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος.
  • Τακτικές δοκιμές, αξιολόγηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
  • Συνεργασία με την εποπτική αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό.
  • Προετοιμάζει και εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες σχετικά με την αποδοχή, εξέταση και απάντηση εντός ενός μηνός σε αιτήματα των Χρηστών για άσκηση των δικαιωμάτων τους ως υποκειμένων προσωπικών δεδομένων.

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

Η “cosori.bg” διατηρεί μητρώο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη. Αυτό το μητρώο περιέχει όλες τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή·
 • Σκοποί επεξεργασίας;
 • Περιγραφή κατηγοριών υποκειμένων δεδομένων και κατηγοριών προσωπικών δεδομένων.
 • Τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους κοινοποιούνται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούντα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των παραληπτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
 • Όπου είναι δυνατόν, τις προθεσμίες για τη διαγραφή των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων·
 • Όπου είναι δυνατόν, μια γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο φορέας που ρυθμίζει τη δραστηριότητα του «cosori.bg» είναι η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PCPD), με τις ακόλουθες συντεταγμένες:

Για CPLD:

 • Ιστοσελίδα: https://www.cpdp.bg/
 • τηλέφωνο: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • διεύθυνση: Σοφία 1592, Λεωφόρος Καθ. Τσβετάν Λαζάροφ» Νο 2